პროდუქტის შეცვლის ან დაბრუნების პოლიტიკა

 

საგარანტიო მომსახურება :


1) საგარანტიო ვადის ათვლა იწყება მიღება-ჩაბარების გაფორმების დღიდან


2) საგარანტიო მომსახურების მისაღებად უნდა დაგვიკავშირდეთ შპს ლეტექნოს საკონტაქტო ნომერზე: 555597888

3) სერვისში ნივთის მოხვედრიდან, თუ პროდუქტის წუნის აღმოფხვრას სჭირდება 40-კალენდარულ დღეზე მეტი, ნივთი ექვემდებარება შეცვლას. შეცვლის დროს მაღაზია ხელმძღვანელობს ამ მდგომარეობის დადგომის თარიღისთვის შესაცვლელი პროდუქტის საბაზრო ღირებულებით, თანხის ანაზღაურება ხდება უნაღდოდ მომხამრებლის ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით


4) კომერციული გარანტია - მოვაჭრის ან მწარმოებლის (გარანტიის გამცემის) მიერ, ხელშეკრულებასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის ვალდებულების გარდა, მომხმარებლის სასარგებლოდ დამატებით და უსასყიდლოდ ნაკისრი გადახდილი ფასის ანაზღაურების, საქონლის შეცვლის, შეკეთების ან მომსახურების სხვა ვალდებულებები, რომლებიც ხელშეკრულებასთან შეუსაბამობის აღმოფხვრის ვალდებულებიდან არ გამომდინარეობს


5) თუ მომხმარებლის მიერ შეძენილი საქონელი ნაკლის მქონეა, მას უფლება აქვს მოითხოვოს საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა, საქონლის ფასის შემცირება ან დააბრუნოს საქონელი და მოითხოვოს გადახდილი თანხის სრულად დაბრუნება


6) მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს საქონლის ფასის შემცირება ან გადახდილი თანხის სრულად დაბრუნება თუ: საქონლის შეკეთება ან შეცვლა შეუძლებელია, საქონელი გონივრულ ვადაში არ შეკეთდა ან საქონლის შეკეთება ან შეცვლა მომხმარებელს მნიშვნელოვან შეფერხებას უქმნის.
 

ნივთი არ ექვემდებარება საგარანტიო მომსახურებას, თუ:

 • გასულია საგარანტიო ვადა.
  2) სერიული ნომერი არ ემთხვევა მომხმარებლის მიერ შეძენილ პროდუქტს
  3) ნივთს აღენიშნება მექანიკური, თერმული ან წყლის მიერ მექანიზმში შეღწევისაგან გამოწვეული დაზიანება.
  4) პროდუქტის კომპლექტაცია არ არის წარმოდგენილი სრულყოფილად (იგულისხმება პროდუქტის არსებითი შემადგენელი ნაწილები, ყუთი და სხვა აქსესუარები რაც თან ახლავს პროდუქტს)
  5) ნივთი დაზიანდა არასწორი ექსპლუატაციის გამო.
  6) თუ ნივთი არაა საწარმოო ან კომერციული დანიშნულების და დაზიანდა კომერციული დანიშნულებით გამოყენებისას.
  7) პროდუქტის დაზიანება გამოწვეულია ელექტრო გაუმართაობით (მაღალი დენის მოვარდნა).
  8) ნივთი შეკეთებულია / გახსნილია თვითნებურად, ან არაოფიციალურ სერვისცენტრების მიერ.
  9) ნივთი დაზიანდა მესამე პირის მიერ არასწორი მონტაჟის ან ჩართვის დროს. არ იქნა გათვალისწინებული სამომხმარებლო ინსტრუქციაში არსებული საექსპლუატაციო პირობები.
  10) მოწყობილობის სახარჯი მასალები გამოყენებულია ექსპლუატაციის პირობების დარღვევით.

11) გაითვალისწინეთ ნივთის შეძენისას ყველა პროდუქტს რომელზეც ვრცელდება საგარანტიო პირობები იქვეა აღნიშნული. პროდუქტზე, სადაც არ არის მითითებული რომ აქვს გარანტია არ ვრცელდება რაიმე საგარანტიო პირობები.

 

პროდუქტის უკან დაბრუნება და შეცვლა:

საქართველოს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონის შესაბამისად, შპს ლეტექნო -ს პროდუქტის ონლაინ შეძენისას განსაზღვრულია ნივთის უპირობო უკან დაბრუნების შემდეგი პროტოკოლი:

 

1) პროდუქტის შეძენისას, უპირობო დაბრუნების ვადა განისაზღვრა - 14 კალენდარული დღით

1.1) ნივთის უკან დაბრუნების განაცხადის ინიცირება აითვლება მიღება-ჩაბარების გაფორმებიდან 14-კალენდარული დღის განმავლობაში

1.2) მომხმარებელი ვალდებულია ნივთის დაბრუნების განაცხადის დაფიქსირების შემდგომ, დააბრუნოს საქონელი დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 7 კალენდარული დღისა (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მაღაზიამ ნივთის უკან დაბრუნება იკისრა საკუთარ თავზე), ამ ვადის გასვლის შემდგომ, მომხამრებელი კარგავს ნივთის უკან დაბრუნების კანონისმიერ უფლებას!

1.3) მაღაზია ვალდებულია ნივთის უკან დაბრუნების განაცხადის დაფიქსირების შემდეგ, დაუბრუნოს მომხამრებელს გადახდილი საქონლის საფასური არაუგვიანეს 14 კალენდარული დღისა! გაითვალისწინეთ არ ანაზღაურდება ექსპრეს მიწოდების და რეგიონში ნივთის მიწოდების ღირებულება!

2) დაბრუნების პროცესის წამოსაწყებად, საჭიროა დაგვიკავშირდეთ ნომერზე:  555597888,  ან ოფიციალურ მეილზე [email protected]. ელექტრონული შეტყობინების გამოგზავნა, უნდა გვაცნობოთ დასაბრუნებელი პროდუქტის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები: შეკვეთის ნომერი, შემკვეთის სახელი და გვარი, შემკვეთის ტელეფონის ნომერი, შეკვეთის მისამართზე მიღების თარიღი; ტრანზაქციის (გადახდის) დამადასტურებელი ინფორმაცია, მიღება-ჩაბარების თარიღი, მიღება ჩაბარების ტიპი (ელექტორნული, სველი ხელმოწერით, დისტანციური დადასტურებით). გაითვალისწინეთ, რომ თუ მომხამრებელი დაბრუნების განაცხადს აკეთებეს სატელეფონო კომუნიკაციის საშუალებით, ზარი უნდა განხორციელდეს იამვე ნომრიდან, რა ნომერიცაა შეკვეთაში მითითებული, ასევე დაბრუნების შესახებ მოთხოვნა უნდა განახორციელოს იმ პირმა ვის სახელზეცაა შეკვეთა.

 

3) ნივთი არ ბრუნდება უპირობო დაბრუნების პირობით იმ შემთხვევაში თუ დაზიანებულია ყუთი,  აკლია ინსტრუქცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ნივთს აღენიშნება გარეგანი მოხმარების კვალი, დაშლილია თვითნებურად, შეცვლილია სხვა პროდუქტით ან არ ვრცელდება საგარანტიო პირობები. ასეთი ნივთის დაბრუნების საკითხი შესაძლოა განიხილოს ინდივიდუალური შეთანხმების გზით და მაღაზიის კეთილი ნების საფუძველზე. 

4) არ ბრუნდება გამოყენებული ჰიგიენური ნივთები, ასევე ნივთები რომლებსაც დარღვეული აქვს ჰერმეტული შეფუთვა და ამ დარღვევით ჩნდება პროდუქტის ნაკლოვანებისა და ჯანმრთელობისთვის საშიშროების რისკი (მაგ: ყურსასმენი) გაითვალისწინეთ უპირობო დაბრუნების პირობა არ ვრცელდება 30 ლარამდე პროდუქციაზე!

5) პირდაპირი გზით არ ბრუნდება გამოყენებული ნივთები, მსგავსი საკითხები განიხილება ინდივიდუალურად და შესაძლოა ამოქმედდეს ამავე ნორმის პუნქტი 3 (ნივთის შემოწმებისთვის მაღაზია იტოვებს 14 კალენდარული დღის ვადას)

6) უპირობო დაბრუნებასთან დაკავშირებული ტრანსპორტირებისა და სხვა მომსახურების ხარჯები ეკისრება მომხმრებელს

7) თუ პროდუქტი შედგება რამოდენიმე ნივთისგან (მაგალითად  სააქციო კომპლექტი (სეტი)) ერთი ან რამდენიმე ნივთის დაბრუნება არ აჩენს სხვა ნივთების დაბრუნების ვალდებულებას იმ შემთხვევაში თუ ისინი გამოყენებულია, ამ დროს მოქმედებს პუნქტი 3-ით გათვალისწინებული წინაპირობები

8) გაითვალისწინეთ, რომ უკვე დამუშავების სტადიაში მყოფი შეკვეთის გაუქმება იწვევს საოპერაციო ხარჯების ანაზღაურების ვალდებულებას. გთხოვთ შეკვეთა განახორციელოთ საღ და ფხიზელ მდგომარეობაში, სატელეფონო ზარით განხორციელებულ შეკვეთას აქვს სტანდარტული ხელშეკეკრულების ძალა. გამოგზავნილი შეკვეთის გაუქმების შემთხვევაში დაგეკისრებათ საკურიერო და საოპერაციო ხარჯების ანაზღაურების ვალდებულება (ტრანსპორტირების ხარჯი - 2 გზა, ოპერატორის მომსახურება, სასაწყობო მომსახურება, ბუღალტრული პროცედურები და ა.შ) საშუალოდ კომპესაციის თანხა შეადგენს ნივთის ღირებულების 10%-ს.

 

დაბრუნების პუნქტითბილისი, ვახუშტი ბაგრატიონის 29,

კომპანიის დასახელება: შპს ლეტექნო ს/კ 445652446
ტელეფონი: 555 597 888

სამუშაო საათები: ორშაბათი-პარასკევი: 10:00-18:00სთ

გაითვალისწინეთდაბრუნების სატრანსპორტო ხარჯები რჩება მომხმარებლის მხარეს